בס"ד

זמנים אחרים
עלות השחר: 4:54
זריחה: 06:06
חצות היום: 12:43
שקיעה: 19:20
צאת הכוכבים: 19:44
זמני התפילות לתאריך כ"ח אב ה'תשע"ז
שבת שלום 00:00
זמני היום (גר"א)
זמן טלית ותפילין (הרב דבליצקי): 5:21
סוף זמן קריאת שמע: 9:24
סוף זמן תפילה: 10:30
מנחה גדולה: 13:16השעה עכשיו