בס"ד

זמנים אחרים
עלות השחר: 4:24
זריחה: 05:36
חצות היום: 12:42
שקיעה: 19:48
צאת הכוכבים: 20:12
זמני התפילות לתאריך ל' סיון ה'תשע"ז
שבת שלום 00:00
זמני היום (גר"א)
זמן טלית ותפילין (הרב דבליצקי): 4:51
סוף זמן קריאת שמע: 9:09
סוף זמן תפילה: 10:20
מנחה גדולה: 13:17השעה עכשיו