י"ח תמוז תשפ"ד
הלימוד היום לע"נ הבוגר מלכיה גרוס שנפל בדרום רצועת עזה הקדש יום לימוד

גמרא

הצג קטגוריות

תקיעת שופר בשבת

גמרא בעיון - הרב אמנון חדרי

עיון בבא בתרא | דין רוב וקרוב

בסוגייתנו בבא בתרא דף כ"ג עמוד ב', למה ע"פ המשנה 50 אמה זה קרוב? ולמה היא מכריעה דווקא ע"פ קרוב? ואם כך למה דעת רבי חנינא דרוב וקרוב אזלינן...

עיון בבא בתרא | חזקת נזיקין

מה ההבדל בין חזקת קרקעות לחזקת תשמישין? ומהי חזקת נזיקין? האם היזק שנמצא תקופת זמן ארוכה ורק אז השכן מעיר מצריכה טענה של קניין או שאין לשכן...

עיון בבא בתרא | מודה רבי יוסי בגיריה דיליה - מהו דין גיריה דיליה?

מה ההגדרה לגיריה דיליה לדעת הראשונים? מה שורש מחלוקתם? למה הנחת הסולם מוגדרת כגיריה דיליה? והאם קושיית הגמרא "והא גרמא הוא" היא לרבי יוסי או...

עיון בבא בתרא | תלמוד תורה ודיני שכנים, מי אחראי על התלמוד תורה לדורות הבאים?

מה קשורות המילים "ולא מקול התינוקות" במשנה שלנו? מה חידש רבי יהושע בן גמלא בתקנתו? עד ימיו לא היו תלמודי תורה? ועל מי מוטלת האחריות ללמד את...

עיון בבא בתרא | נזקי רעש

הרב מבאר את הקושיות העולות מהמשנה ומהגמרא עליה במחלוקת אביי ורבא, מה ההבדל בין קול הנכנסים והיוצאים שאסור לבין קול הפטיש שמותר? למה תירץ...

עיון בבא בתרא | שיעורי ההרחקה השנויים במשנתנו

המשנה בבא מציעא בדף י"ט עמוד א' מביאה סוגים שונים של היזקים ועל כולם היא אומרת שהרחקה של שלושה טפחים מהכותל של השכן מספיקה ולא תזיק. מה טיבם...

עיון בבא בתרא | סוגיית חרדל

בשיעור הרב יסביר מהו הוא חידושו של רבא לפני הסוגייה ואיך משפיע על הסוגייה שלנו? איך ייתכן שמי שסמך בהתר ואחר כך הוא נהפך למזיק עליו להרחיק...

אירוע סיום הדף היומי

הרב רימון והרב חדרי מסבירים על חשיבות לימוד הדף היומי, אותו סיים סגן הנשיא מר סטיוארט הרשקוביץ.