ג' כסלו תשפ"ג

הלכה

הצג קטגוריות

הלכות בישול בשבת | דין רוטב ועירוי מכלי ראשון לראשון | שיעור 16

סוגיית 'רוטב' - מצב ביניים בדיני בישול בלח ויבש, תוך עיון בשיטתו של רבינו ירוחם. סוגיית 'עירוי מכלי ראשון לכלי ראשון' - החומרא של רבינו יונה...

הלכות בישול בשבת | בישול בלח שנצטנן - פסיקת הלכה | שיעור 15

פסיקת ההלכה בשולחן ערוך וברמ"א בסוגיית 'בישול בלח שנצטנן', הגדרת 'נצטנן' בשולחן ערוך, ומחלוקת בהגדרת 'לא נצטנן לגמרי' בדברי הרמ"א.

הלכות בישול בשבת | בישול אחר בישול | שיעור 14

הסברת מחלוקת הראשונים בסוגיית בישול בלח שנצטנן ע"פ הסברות שהצגנו לאיסור בישול - יצירת אוכל ושינוי חומר; הצלבת השיטות השונות בבישול מאכל בן...

הלכות בישול בשבת | בישול במאכל בן דרוסאי | שיעור 13

הצגת הסברות שמאחורי מחלוקת הראשונים בבישול אחר בישול בבן דרוסאי - בין יצירת אוכל לשינוי חומר, דינים נוספים המסתעפים בדברי האחרונים ופתיחה...

הלכות בן אדם לחברו | לא תשנא את אחיך בלבבך | שיעור 1

מהו מקור איסור שנאה? האם מצוות הוכח תוכיח היא חלק מאיסור שנאה? מהי השנאה שבלב? ועד כמה היא מסוכנת.

הלכות בישול בשבת | בישול אחר בישול | שיעור 12

שיעור ראשון ופתיחה לדיני בישול אחר בישול - הצגת שיטות הראשונים בנוגע לבישול תבשיל שהגיע למאכל בו דרוסאי, פסק השולחן ערוך והביאור הלכה והכלל...

יום עיון פסח ה'תשפ"ב | מה עושים בפסח שחל בשבת?

הלכות לפסח שחל בשבת ומעלתו, הרב יעסוק בדין אמירת ויהי נעם במוצאי שבת הגדול, בהכנות לחג, בתפילת ליל שבת וגם בדיני שביעי של פסח שחל בצמוד...

אפיקומן

דעות הראשונים מהו אפיקומן ונפק"מ, בנוסף הרב הביא מחלוקת בעניין עד מתי ניתן לאכול את האפיקומן.

הלכות בישול בשבת | עירוי שיעור אחרון | שיעור 11

הרב עסק בגדר עירוי כדי קליפה, וכן בהגדרת דין מצקת, האם נחשבת ככלי ראשון או שני.