ט"ו סיון תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

דיני בישול בשבת | שיעור 2 | שימוש בדוד שמש

השתלשלות ההלכה בנוגע לדוד שמש - חמה ותולדות חמה. לאור זאת, האם מותר להשתמש בדוד שמש?

חתיכה נעשית נבילה | שיעור 1

פירוט השלבים השונים במשנה ובגמרא והיחס ביניהם, לאור שיטת רש"י ותוס'.

נותן טעם לפגם בכלים | שיעור 3

עיסוק במקרים שונים הנוגעים לסוגייתנו - איסור הדבוק לכלי, דין כלים לאחר שנים עשר חודשים ועוד.

טבילת כלים

סוגיית טבילת כלים - מהם הכלים החייבים בטבילה? מה הדין כשיש ספק האם הכלים טבולים?

נותן טעם לפגם בכלים | שיעור 2

המשך עיסוק בשתי ההבנות של נטל"פ - איך הסוגיה שלנו מסתדרת עם השיטה שסוברת שנטל"פ הוא איסור לכתחילה? הצגת נפק"מ שונות הנובעות מכך.

נותן טעם לפגם בכלים | שיעור 1

סקירת הסוגיה העוסקת בטעם לפגם בכלים - מחלוקת בהבנת הגזירה על בישול בכלים שאינם בני-יומם, ומה ההבדל בין האוכל שהותר בדיעבד לבין הכלי שנאסר?

דיני בישול בשבת | שיעור 1 | תנאים לחיוב בבישול

שיעור החימום המחייב בבישול מדאורייתא - יד סולדת, מה הכוונה? סקירת טווחי הטמפרטורות המשמעותיים.

נותן טעם לפגם | שיעור 5

בהקשר לאיסור שהשתנה או נפגם, עיסוק במוצרים הנפוצים בתעשיית המזון והתרופות - גליצרין, ג'לטין ועוד.

נותן טעם לפגם | שיעור 4

היחס בין נותן טעם לפגם ובין אכילת איסור 'שלא כדרך הנאתו'- מחלוקת החוות דעת והכריתי ופליתי

צניעות מבחינה אמונית | שיעור 3

צניעות מול טבעיות - בירור הנקודה שצניעות היא נטיה טבעית בנפש ובמציאות, ולא באה כסתירה לטבע