י"ב ניסן תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

כשרות הג'לטין

הסבר על ג'לטין והבעייתיות שבו, הלכה למעשה

חיישנים - רקע מדעי

הסבר הרקע המדעי להבנת פעולת חיישנים

פסיק רישא ודבר שאינו מתכוון - חלק ו'

הלכה למעשה בדינים אלו - פסיק רישא דלא ניחא ליה, בדרבנן, בתרי דרבנן ועוד

הפרשת תרומות ומעשרות בשבת

על התנאים המאפשרים להפריש תרומות ומעשרות בשבת, דין אורח במקרה זה ועוד

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ה'

על ההבדל שבין פסיק רישא דלא ניחא ליה ובין מלאכה שאינה צריכה לגופה. תחילת נגיעה בהלכה בדינים אלו

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ד'

ביאור סברת הערוך בפסיק רישא, שיטת ר' חיים ועוד

הפרשת תרומות ומעשרות ע"י אורח

האם אורח יכול להפריש מהמנה שלו תרומות ומעשרות במקום בו יש מקום לחשוד שלא הפרישו?

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ב'

המשך בירור הסוגיות, סברות האיסור וההיתר

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - שיעור פתיחה

סקירה מהירה של הסוגיות השונות העוסקות במחלוקת ר"י ור"ש בדבר שאינו מתכוון, הסברות השונות, והיחס לשאר התורה