ט"ו סיון תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ה'

על ההבדל שבין פסיק רישא דלא ניחא ליה ובין מלאכה שאינה צריכה לגופה. תחילת נגיעה בהלכה בדינים אלו

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ד'

ביאור סברת הערוך בפסיק רישא, שיטת ר' חיים ועוד

הפרשת תרומות ומעשרות ע"י אורח

האם אורח יכול להפריש מהמנה שלו תרומות ומעשרות במקום בו יש מקום לחשוד שלא הפרישו?

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ב'

המשך בירור הסוגיות, סברות האיסור וההיתר

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - שיעור פתיחה

סקירה מהירה של הסוגיות השונות העוסקות במחלוקת ר"י ור"ש בדבר שאינו מתכוון, הסברות השונות, והיחס לשאר התורה

מלאכה שאינה צריכה לגופה - סיכום

פסיקת הרמב"ם ועוד בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה וסיכום הסוגיה

אמירת נוסח קצר בהפרשת תרומות ומעשרות

על חידושו של החזון איש באמירת נוסח קצר, וסקירת הבעיות השונות הקיימות בשוק הסיטונאי

מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ד'

המשך שיטת רש"י במלאכה שאינה צריכה לגופה

זיכוי הרבים בהפרשת תרומות ומעשרות

על חידושו של הרב בהר"ן בהפרשת תרומות ומעשרות כללית - על כל מי שלא מפריש בעצמו