ט"ו סיון תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

צניעות וטבעיות

על היחס בין דיני צניעות לטבעיות החיים - האם באים לתקן את הטבע? או שמא חושפים את הטבע האמיתי?

בישול בחמה בשבת

מדוע בישול בתולדות חמה אינו אסור מדרבנן? השיטות השונות באחרונים והמשמעות הלכתית

פולטת שכבת זרע | שיעור 1

סקירה ראשונית של דין פולטת שכבת זרע, שיטות הראשונים השונות בהסבר הדין ושייכותו לימינו.

משפט הנידה והזבה - חלק ב' - תקנת רבי בשדות וחומרא דר' זירא

תקנת רבי בשדות וחומרא דר' זירא - החששות והספיקות שגרמו להחמרות אלו, על פי השיטות השונות בראשונים

בקשת גשמים בארץ ישראל בזמן הזה

דיון באשר לזמן המתאים לבקשת גשמים בזמן הזה לאור סוגיות הגמרא ותשובת הרא"ש בנושא.

משפט הנידה והזבה - חלק א'

על איסור טבילת נידה בזמן הזה ביום השביעי של ז' נקיים, האם אמרינן מקצת היום ככולו בזבה, ודין שימור יום י' וי"א

ימי נידה וימי זיבה | שיעור 2

המשך עיסוק במחלוקת הראשונים בחישוב ימי נידה וימי זיבה, קושיות ותירוצים על שיטת הרמב"ם.

ימי נידה וימי זיבה | שיעור 1

בירור ההבדלים בין נידה, זבה קטנה וזבה גדולה, מדין התורה דרך הגמרא ועד מחלוקת הראשונים בחישוב הימים.

הלכות שבת - קושר ומתיר

שיטות הראשונים להגדרת קשר - מדאורייתא (חייב), דרבנן (פטור אך אסור), מותר לכתחילה, ונפקא מינות ביניהן. כמו כן מובאים סוגי קשרים.

כיסוי ראש לאישה - חלק ה'

האם מותר לכסות ע"י פאה נוכרית?