ט"ו סיון תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

דיני ייחוד | שיעור 2 | דין שומר

על גדרי היתר ייחוד כאשר יש שומר - מי יכול להיחשב כשומר עבור האדם? שיטות הפוסקים השונות.

הרגשה | שיעור 4

נקודות נוספות בסוגיית הרגשה - קינוח, בדיקות ועוד.

דיני ייחוד | שיעור 1 | בעלה העיר

על היתר ייחוד עם אישה כאשר בעלה נמצא בעיר - מה נחשב כעיר? האם יש היתר "אישתו בעיר"? ועוד.

הרגשה | שיעור 3

חקירת האחרונים בהבנת הסוגיא, האם הולכים לחומרא או לקולא לאחר מי רגליים, תשמיש ועד.

הרגשה | שיעור 2

סוג ההרגשה המטמאת - מחלוקת האחרונים בהגדרות. חומרת תרומת הדשן.

בישול אחר אפיה

האם יש בישול אחר אפיה? כלי ראשון ושני, פסק השולחן ערוך והרמ"א

הרגשה | שיעור 1

פתיחה לסוגיית הרגשה. האם הרגשה היא סימן או סיבה? שיטות הסדרי טהרה ושאר האחרונים.

פולטת שכבת זרע | שיעור 4

השלמות בדין פולטת - האם אפשר לקנח ולהתחיל בשבעה נקיים? ומה לגבי כתמים? שיטות השו"ע והרמ"א בעניין.

פולטת שכבת זרע | שיעור 3

סקירה מהירה וחזרה על הסוגיה עד כה, וכן מקרים מיוחדים בהם לא נחמיר כתרומת הדשן, והאישה תוכל לחכות רק 4 ימים.

פולטת שכבת זרע | שיעור 2

המשך עיסוק בדין פולטת שכבת זרע - חומרת תרומת הדשן, פסיקת האשכנזים והספרדים.