י"ב שבט תשפ"א

הלכה

הצג קטגוריות

הפסק טהרה | שיעור 3

מה קורה אם אישה לא מספיקה לעשות בדיקת הפסק טהרה ביום? סקירת הצדדים והספקות השונים.

כיסוי ראש לאישה | שיעור 3 | רמת הכיסוי

כמה יש לכסות? השיטות השונות, להלכה ולמעשה

כתמים | שיעור 8

לבישת בגדי צבעונין לכתחילה בימי הטהרה - מה הסברא? והתמודדות עם בעיות כתמים בשבעה נקיים.

דיני ייחוד | שיעור 7 | סיכום

סיכום דיני ייחוד - הגדרות האיסור דאורייתא ודרבנן, היתרים שונים ועוד.

כתמים | שיעור 7 | תחבושות היגייניות

צדדים לחומרא ולקולא בכתמים הנמצאים על תחבושות היגייניות לסוגיהן - האם זה מקבל טומאה? ועוד.

כתמים | שיעור 6 | דבר שאינו מקבל טומאה

דין כתם הנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה - מה נחשב כמצע כזה? נפק"מ למעשה בדיני תחבושות ופדים.

דיני ייחוד | שיעור 6 | טרמפים

סיכום דיני ייחוד במכונית, נפק"מ למעשה - מתי מותר, מה לכתחילה ומה בשעת הדחק.

כלי שלישי והכנת תה בשבת

מהן הדעות להתיר או לאסור בישול בכלי שלישי? כיצד מכינים תה בשבת?

כתמים | שיעור 5 | כתם על בגד צבעוני

המשך עיסוק בכתם הנמצא על בגד צבעוני - מה יסוד ההיתר? נפק"מ למעשה.

כתמים | שיעור 4

דין כתמים על דבר שאינו מקבל טומאה - שיטות שונות בהסברת הדין. תחילת עיסוק בכתם על בגד צבעוני.