י"ט כסלו תשפ"א

הלכה

הצג קטגוריות

הרגשה | שיעור 3

חקירת האחרונים בהבנת הסוגיא, האם הולכים לחומרא או לקולא לאחר מי רגליים, תשמיש ועד.

הרגשה | שיעור 2

סוג ההרגשה המטמאת - מחלוקת האחרונים בהגדרות. חומרת תרומת הדשן.

בישול אחר אפיה

האם יש בישול אחר אפיה? כלי ראשון ושני, פסק השולחן ערוך והרמ"א

הרגשה | שיעור 1

פתיחה לסוגיית הרגשה. האם הרגשה היא סימן או סיבה? שיטות הסדרי טהרה ושאר האחרונים.

פולטת שכבת זרע | שיעור 4

השלמות בדין פולטת - האם אפשר לקנח ולהתחיל בשבעה נקיים? ומה לגבי כתמים? שיטות השו"ע והרמ"א בעניין.

פולטת שכבת זרע | שיעור 3

סקירה מהירה וחזרה על הסוגיה עד כה, וכן מקרים מיוחדים בהם לא נחמיר כתרומת הדשן, והאישה תוכל לחכות רק 4 ימים.

פולטת שכבת זרע | שיעור 2

המשך עיסוק בדין פולטת שכבת זרע - חומרת תרומת הדשן, פסיקת האשכנזים והספרדים.

צניעות וטבעיות

על היחס בין דיני צניעות לטבעיות החיים - האם באים לתקן את הטבע? או שמא חושפים את הטבע האמיתי?

בישול בחמה בשבת

מדוע בישול בתולדות חמה אינו אסור מדרבנן? השיטות השונות באחרונים והמשמעות הלכתית

פולטת שכבת זרע | שיעור 1

סקירה ראשונית של דין פולטת שכבת זרע, שיטות הראשונים השונות בהסבר הדין ושייכותו לימינו.